Blog

Your blog category

Revitalizing Strategy: Traditional Filipino Games in Modern Pinoy Video Games

Hey there, Goperya Live gaming enthusiasts! Today, we’re diving into an exciting fusion of worlds – the rich tradition of Filipino games blending with the dynamic realm of modern Pinoy video games. Ever wondered how the timeless Filipino games like Sungka and Piko could add a twist to your digital gaming strategies? Well, you’re about […]

Revitalizing Strategy: Traditional Filipino Games in Modern Pinoy Video Games Read More »

Sabong Isang Mahalagang Bahagi ng Ating Kultura

Pagpapahalaga sa Sabong: Isang Mahalagang Bahagi ng Ating Kultura

Magandang araw, mga kababayan! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na malapit sa ating puso at kultura – ang Sabong. Hindi lang ito isang laro o libangan, kundi isang mahalagang bahagi ng ating tradisyon. Kasama ang Goperya, alamin natin ang kahalagahan nito sa ating kultura. Ang Mayamang Kasaysayan ng Sabong Alam niyo ba na ito

Pagpapahalaga sa Sabong: Isang Mahalagang Bahagi ng Ating Kultura Read More »